www.smz.hr

S. i A. Radića 36, Sisak Tel: 044 550 111 Fax: 044 524 158 Email: info@smz.hr

SISAČKO-MOSLAVAČKA

ŽUPANIJA

Projekt „UČIMO ZAJEDNO“ Produženi boravak za ucenike pripadnike romske nacionalne manjine Sisačko-moslavačka županija zajedno s partnerima, Popovača, Ludina i Novska, provodi projekt „Učimo zajedno“ koji se temelji na osiguranju produženog boravka za 23 učenika pripadnika romske nacionalne manjine koji pohađaju navedene škole s ciljem povećanja njihove socijalne uključenosti i integracije. Aktivnosti projekta odnose se na i na opremanje učionica produženog boravka, organiziranje edukacije za učitelje i stručne suradnike koji rade s učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine, promidžbu i vidljivost te upravljanje projektom. Razdoblje provedbe projekta je 15 mjeseci, od 30. kolovoza 2018. do 29. studenog 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 611.740,80 kuna što je ujedno i iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava. Projekt se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Proekto „SIKLJOVAS JEKHETHANE“ Lungjardo bešipen e čhavenge katar romano nacionalno minoriteto I Sisačko-moslavačka župania jekhethane e partneronca, Popovača, Ludina thaj Novska, kerel realizacia e proektoski “Sikljovas jekhethane” savi so mangel te del osiguripe e lungjarde bešipnaskoro ane škole e čhavenge save so si katar romano nacionalnikano minoriteto thaj save džan ke kodola škole te šaj te ovel reslo lengi socialnikani inkluzia thaj integracia. E aktivipa e proektoske sit e ovel thaj ekipiripe/uniformiripe e thanenge savende e čhave sikljoven thaj bešen, organiziripe edukacia e sikavnenge thaj edukatorenge/ phirnikane kolaboratenge save so keren buti e siklenca/čhavenca save aven katar romano nacionalnikano minoriteto, marketingo thaj dikhipe ko vastaripe e proektosa. O periodo e realizaciako e proektosko si 15 masek, katar 30 augusto 2018 dži 20 novembro 2019 berš. O sahno molipe e proektosko si 611.740,80 kune so si dende katar e love so del so si kotor katar e locve save na iranen pe. O proekto si finansirime e lovenca katar Europako socialnikano fondo ano jekhipe e Operativnikane programasa vašo Barjaripe e manušikane potencialongo 2014-2020. ANAV E PROEKTOSKO: Sikljovas jekhethane. Lungjardo bešipen e čhavenge katar romano nacionalno minoriteto. LEGARUTNO E PROEKTOSKO: Sisačko-moslavačka župania PARTNERIA: FŠ Popovača, FŠ Ludina, FŠ Novska SUMA E LOVENGI SAVE SO NA IRANEN PE: 611.740,80 Kn
O Proekto web site sufinancirinel i Europaki Unija katar Europako socialnikano fondo. O saikeripe e web site si ano sa džovapipe e Sisačko-moslavačko županiako.  Izradi internet stranice sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Sisačko-moslavačke županije.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Europska unija “Zajedno do fondova EU”