www.smz.hr

S. i A. Radića 36, Sisak Tel: 044 550 111 Fax: 044 524 158 Email: info@smz.hr

SISAČKO-MOSLAVAČKA

 

ŽUPANIJA 

Projekt „UČIMO ZAJEDNO“ Produženi boravak za ucenike pripadnike romske nacionalne manjine Sisačko-moslavačka   županija   zajedno   s   partnerima,   OŠ   Popovača,   OŠ   Ludina   i   OŠ   Novska,   provodi   projekt „Učimo    zajedno“    koji    se    temelji    na    osiguranju    produženog    boravka    za    23    učenika    pripadnika    romske nacionalne    manjine    koji    pohađaju    navedene    škole    s    ciljem    povećanja    njihove    socijalne    uključenosti    i integracije.   Aktivnosti   projekta   odnose   se   na   i   na   opremanje   učionica   produženog   boravka,   organiziranje edukacije   za   učitelje   i   stručne   suradnike   koji   rade   s   učenicima   pripadnicima   romske   nacionalne   manjine, promidžbu i vidljivost te upravljanje projektom. Razdoblje provedbe projekta je 15 mjeseci, od 30. kolovoza 2018. do 29. studenog 2019. godine. Ukupna    vrijednost    projekta    iznosi    611.740,80    kuna    što    je    ujedno    i    iznos    dodijeljenih    bespovratnih sredstava. Projekt   se   financira   sredstvima   Europskog   socijalnog   fonda   u   sklopu   Operativnog   programa   Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Proekto „SIKLJOVAS JEKHETHANE“ Lungjardo bešipen e čhavenge katar romano nacionalno minoriteto I   Sisačko-moslavačka   župania   jekhethane   e   partneronca,   FŠ   Popovača,   FŠ   Ludina   thaj   FŠ   Novska,   kerel   realizacia   e proektoski   “Sikljovas   jekhethane”   savi   so   mangel   te   del   osiguripe   e   lungjarde   bešipnaskoro   ane   škole   e   čhavenge   save   so si   katar   romano   nacionalnikano   minoriteto   thaj   save   džan   ke   kodola   škole   te   šaj   te   ovel   reslo   lengi   socialnikani   inkluzia thaj   integracia.   E   aktivipa   e   proektoske   sit   e   ovel   thaj   ekipiripe/uniformiripe   e   thanenge   savende   e   čhave   sikljoven   thaj bešen,    organiziripe    edukacia    e    sikavnenge    thaj    edukatorenge/    phirnikane    kolaboratenge    save    so    keren    buti    e siklenca/čhavenca save aven katar romano nacionalnikano minoriteto, marketingo thaj dikhipe ko vastaripe e proektosa. O   periodo   e   realizaciako   e   proektosko   si   15   masek,   katar   30   augusto   2018   dži   20   novembro   2019   berš.   O   sahno   molipe   e proektosko   si   611.740,80    kune   so   si   dende   katar   e   love   so   del   so   si   kotor   katar   e   locve   save   na   iranen   pe.   O   proekto   si finansirime   e   lovenca   katar   Europako   socialnikano   fondo   ano   jekhipe   e   Operativnikane   programasa   vašo   Barjaripe   e manušikane potencialongo 2014-2020. ANAV E PROEKTOSKO: Sikljovas jekhethane. Lungjardo bešipen e čhavenge katar romano nacionalno minoriteto. LEGARUTNO E PROEKTOSKO: Sisačko-moslavačka župania PARTNERIA: FŠ Popovača, FŠ Ludina, FŠ Novska SUMA E LOVENGI SAVE SO NA IRANEN PE: 611.740,80 Kn
O Proekto web site sufinancirinel i Europaki Unija katar Europako socialnikano fondo. O saikeripe e web site si ano sa džovapipe e Sisačko-moslavačko županiako.  Izradi internet stranice sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Sisačko-moslavačke županije.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Europska unija “Zajedno do fondova EU”